image
การอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระอา ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ภาษาไทยดู 1793 ครั้ง

ครูสอนวิธีออกเสียง สระอา แล้วยกตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระอา ครูให้นักเรียน ดูภาพช้าง กวาง ม้าลาย แล้วให้นักเรียนเขียนคำอ่าน ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบคำว่ามีสิ่งที่เหมือนกัน คือ สระอา ครูสรุปสระอา เป็นสระเสียงยาวและอยู่หลังพยัญชนะ จากนั้นครูให้นักเรียนร้องเพลงสระอา และแจกใบงานให้นักเรียนดูภาพแล้วเขียนคำสระอาจากภาพclient