image
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/คณิตศาสตร์ดู 388 ครั้ง

การสอน จำนวนนับไม่เกิน 1,000 โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม กำหนดหมายเลขมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับ ครู ให้นักเรียนคิดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แล้วถอยเป็นหมายเลขไทย เลขอารบิก และตัวหนังสือclient