image
อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดพื้นและถูพื้น ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/การงานอาชีพดู 407 ครั้ง

ครูสรุปอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดพื้น และถูพื้นแล้วสาธิตวิธีใช้ที่ถูกต้องตลอดจนวิธีเก็บอุปกรณ์แต่ละชนิดclient