image
สำนวน ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 1118 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มโดยเลือกรูปภาพต่อเป็นจิกซอว์ แล้วให้นักเรียนเลือกสำนวนให้ตรงกับรูปแบบที่ต่อ และอธิบายความหมายของสำนวนที่ได้client