image
Comparative and Superlative Adjectives ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาต่างประเทศดู 425 ครั้ง

ครูอธิบายคำคุณศัพท์ที่ใช้เปรียบเทียบขั้นกว่า จะมีการเปลี่ยนรูปจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนรูป ส่วนคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Adjectives) ก็มีกฎเกณฑ์การเปลี่ยนรูปเช่นกัน

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client