image
การผันอักษรสูง ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการอ่านดู 834 ครั้ง

ใช้เทคนิคการสอนโดยใช้เกมที่มีชื่อว่า "ตกปลามาผันเสียง" เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์ใดclient