image
แสงและเงา ตอนที่ 2/2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/วิทยาศาสตร์ดู 803 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องเงาต่อ โดยให้นักเรียนดัดแปลงวัตถุในการเกิดเงารูปต่าง ๆ แล้วสังเกตผลการเกิดเงาด้วยตนเอง

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client