image
การแสดงวิธีแก้สมการเมื่อโจทย์ไม่กำหนดตัวไม่ทราบค่า ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 902 ครั้ง

การแสดงวิธีแก้ปัญหา เมื่อโจทย์ไม่กำหนดตัวไม่ทราบค่า ตอนที่ 2 ครูแจกแบบฝึกหัดให้นักเรียนคัดแก้ปัญหาร่วมกัน กลุ่มละ 1 ข้อ

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client