image
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สังคมศึกษาดู 804 ครั้ง

ครูอธิบายความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านการรับประทานอาหาร ต่างเชื้อชาติก็จะมีการรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารก็แตกต่างกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านภาษา คนที่มีเชื้อชาติต่างกันก็จะมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ในแต่ละภาคก็จะมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันเรียกว่า ภาษาถิ่น

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client