image
การดูแลรักษาเสื้อผ้า ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 769 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูป้ายสัญลักษณ์ จากเสื้อผ้าที่นักเรียนเตรียมมา ซึ่งมีการบอกลายละเอียดเกี่ยวกับเสื้อผ้า เช่น ขนาด size แหล่งที่ผลิต ข้อห้าม และข้อระมัดระวังในการซักหรืออุณหภูมิที่ใช้รีด เป็นต้น

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client