image
The Skyscraper Moneybox ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 1551 ครั้ง

ครูสอนเรื่อง The Skyscraper Moneybox โดยการอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ และให้นักเรียนตอบคำถามจากแบบฝึกหัดclient