image
ปฏิทินน่ารู้ ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สังคมศึกษาดู 836 ครั้ง

ครูสอนโดยการใช้คำถาม ให้นักเรียนตอบรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิทิน ว่าปฏิทินบอกอะไรบ้าง จากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนclient