image
ปฏิทินน่ารู้
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สังคมศึกษาดู 416 ครั้ง

ครูสอนโดยการใช้คำถาม ให้นักเรียนตอบรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิทิน ว่าปฏิทินบอกอะไรบ้าง จากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนclient