image
ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 357 ครั้ง

เมื่อนักเรียนทุกคนเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนซ่อมแซมเสื้อผ้าโดยการด้นตะลุยกับการด้นถอยหลัง

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client