image
การวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ศิลปะดู 777 ครั้ง

ชั้นเรียนดนตรีสากล ตอนที่ 2 จากความยาวรวม 3 ตอน : เรียนรู้การวิเคราะห์ ประโยคเพลง จังหวะ และรูปแบบของทำนอง

ศิลปะ ตอนอื่นๆ


client