image
เรียนรู้รูปทรงจากอาหาร ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดรอบรู้เพื่อดูแลดู 816 ครั้ง

กิจกรรมการทำแซนวิช เรียนรู้เรื่องรูปทรง เรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัส การทำงานเป็นขั้นตอน โดยลงมือทำด้วยตนเอง ช่วยให้เด็กมีความภูมิใจ และเชื่อมั่นในตนเอง

หมวดรอบรู้เพื่อดูแล ตอนอื่นๆ


client