image
การส่ง E-Mail พร้อมกับแนบไฟล์ภาพ ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/การงานอาชีพดู 916 ครั้ง

นักเรียนบอกประโยชน์ของการใช้ E-mail ครูแนะนำการเข้าใช้ E-mail แล้วให้นักเรียนทุกคนเข้าใช้ E-mail ของตนเองพร้อมแนะนำตัวclient