image
ความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในครอบครัว ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สุขศึกษาดู 1123 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูวีดีโอโฆษณาที่เด็กถูกทิ้งให้อยู่บ้านโดยลำพัง แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ผลเสียที่เกิดขึ้น และการที่ครอบครัวขาดความอบอุ่นจะส่งผลอย่างไรบ้าง

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client