image
การต้อนรับผู้มาเยือน ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะทีมเวิร์ค-ผู้นำดู 362 ครั้ง

การแสดงบทบาทสมมติของผู้เรียน สะท้อนรูปแบบการเรียนรู้ที่ผุ้เรียนได้มีส่วนร่วม และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้ผ่าน mind map.client