image
จังหวัดในภาคเหนือ ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 346 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทายว่าเป็นจังหวัดใดในภาคเหนือ (ต่อ) และครูอธิบายลักษณะเด่นของแต่ละจังหวัดเพิ่มเติม

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client