image
สำนวนไทย ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 665 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด สำนวนไทย และครูกับนักเรียนช่วยกันสรุปสำนวนไทย คำพังเพย และคำสุภาษิตclient