image
สำนวนไทย ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 508 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด สำนวนไทย และครูกับนักเรียนช่วยกันสรุปสำนวนไทย คำพังเพย และคำสุภาษิตclient