image
สำนวนไทย ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 471 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด สำนวนไทย และครูกับนักเรียนช่วยกันสรุปสำนวนไทย คำพังเพย และคำสุภาษิตclient