image
ความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 170 ครั้ง

ครูอธิบายความหมายของคำว่าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างประกอบ

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client