image
งานเกษตร ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/การงานอาชีพดู 361 ครั้ง

ครูแยกประเภทเครื่องมือการเกษตรออกเป็น 2 ประเภทคือ เครื่องมือ งานพืช และเครื่องมืองานดิน แล้วให้นักเรียนออกมาแยกอุปกรณ์ ที่เป็นงานพืช หรืองานดิน และบอกวิธีใช้เครื่องมือต่างๆ ให้ถูกต้องclient