image
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดู 2903 ครั้ง

เข้าใจปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในด้านคณิตศาสตร์ และเทคนิควิธีการสอนโดยการใช้สื่อนำสายตา การใช้สื่ออุปกรณ์ การกำหนดขั้นตอน และการอธิบายความหมายของคำศัพท์client