image
องค์ประกอบของดิน ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/วิทยาศาสตร์ดู 418 ครั้ง

ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายว่าสิ่งที่พบในส่วนประกอบของดินมีอะไรบ้างclient