image
องค์ประกอบของดิน ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/วิทยาศาสตร์ดู 989 ครั้ง

ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายว่าสิ่งที่พบในส่วนประกอบของดินมีอะไรบ้างclient