image
Activities at Home ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาต่างประเทศดู 853 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เขียนกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนทำที่บ้านแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนทำที่บ้าน

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client