image
บุคคลสำคัญของชาติไทย
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สังคมศึกษาดู 335 ครั้ง

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลสำคัญของชาติไทย แล้วครูให้นักเรียนดูวีดีโอสมัยสุโขทัย และให้นักเรียนจัดกลุ่มทำกิจกรรมโดยช่วยกันตอบคำถามในใบความรู้

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client