image
ดึ๋งดึ๋ง กลิ้งกลิ้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมดู 345 ครั้ง

การจัดกิจรรมที่ส่งเสริมทักษะทางดนตรี เริ่มต้นตั้งแต่การฟังจังหวะ นำไปสู่การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสร้างสรรค์ และการเล่นประกอบอุปกรณ์ได้อย่างถูกจังหวะ

ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอนอื่นๆ


client