image
Play a game using letter cards to create words ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 1121 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และออกมาเขียนคำตอบบนกระดาน ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจคำตอบบนกระดานclient