image
Dino and Places in London ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาต่างประเทศดู 800 ครั้ง

ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รูปประโยคต่างๆในเนื้อหา และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client