image
Dino and Places in London ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาต่างประเทศดู 84 ครั้ง

ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รูปประโยคต่างๆในเนื้อหา และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดclient