image
สื่อส่งเสริมกระบวนการคิด ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดสื่อเพื่อการสอนเสริมดู 964 ครั้ง

สื่อที่ผลิตขึ้นเองเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องจำนวนตัวเลข 1-5 การฝึกการรับรู้ การฝึกแยกแยะด้วยเกม “อะไรหายไป” ช่วยให้เด็กเรียนรู้สนุกสนานและมีความสุขclient