image
เกมอาหารไทย ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะ ICTดู 850 ครั้ง

กิจกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียน สร้างด้วยโปรแกรม Smart notebookclient