image
การเรียงลำดับจำนวน ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/คณิตศาสตร์ดู 1318 ครั้ง

การเรียงลำดับจำนวนมากกว่า และน้อยกว่า โดยใช้สัญลักษณ์มากกว่า และน้อยกว่าclient