image
จำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบ ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 446 ครั้ง

จำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบ ตอนที่ 2 ครูให้นักเรียนหาจำนวนเฉพาะจากจำนวนที่กำหนดให้

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client