image
รู้จักเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สังคมศึกษาดู 848 ครั้ง

ครูให้นักเรียนออกมาแสดงแผนผังที่นั่งของตนเองตามแนวนอนให้เพื่อนดู จากนั้นครูทบทวนเครื่องมือที่นำมาใช้ในการสำรวจทางกายภาพมีลูกโลกซึ่งแสดงให้เห็นสภาพพื้นที่ของแต่ละประเทศ แผนที่ที่แสดงขอบเขต และอาณาบริเวณที่ชัดเจน และแผนผังที่มีอาณาบริเวณที่เล็กลง ชื่อตอน พุทธประวัติ เหตุการณ์หลังประสูติclient