image
แยกสีของเล่น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 319 ครั้ง

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้สื่อการสอนที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก และเป็นสิ่งที่เด็กให้ความสนใจ เช่น ร้อยแกนหลอดด้าย ตักมักกะโรนีแยกสี เป็นต้น

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client