image
มีอะไรอยู่ในเมล็ด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/วิทยาศาสตร์ดู 875 ครั้ง

ครูอธิบายความหมายของเมล็ด แล้วครูแจกเมล็ดถั่วดำ 2 แบบ คือ เมล็ดแห้ง กับเมล็ดที่แช่น้ำ ครูให้นักเรียน และเมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำออก แล้ววาดรูป ครูอธิบายองค์ประกอบ และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในเมล็ดถั่วดำclient