image
วอลเล่ย์บอล ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สุขศึกษาดู 880 ครั้ง

ครูแนะนำทักษะเบื้องต้น คือการเล่นลูก 2 มือล่าง ซึ่งมีวิธีจับลูกบอล 3 แบบ คือ แบบประกบมือ แบบกำหมัด และแบบซ้อนมือ แล้วให้นักเรียนทุกคนทำตาม ครูให้นักเรียนฝึกการโยนลูกบอล และรับ 2 มือล่างแบบซ้อนมือ

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client