image
ความสำคัญของสมองและการเคลื่อนไหว ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ(EI)ดู 1122 ครั้ง

ความรู้เรื่องสมองที่ความเกี่ยวพันกับกล้ามเนื้อ ทฤษฎีของเพียร์เจ ความเชื่อมโยงของประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว เพื่อเข้าใจแนวทาง การกระตุ้นเด็กพิเศษให้เคลื่อนไหว กระตุ้นสมอง ให้มีอารมณ์ดี มีสมาธิดีขึ้นในการเรียนรู้client