image
แบบรูปของจำนวนนับ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/คณิตศาสตร์ดู 1051 ครั้ง

การสอนแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงครั้งละเท่า ๆ กัน เพื่อหาจำนวนต่อไป และสามารถบอกความสัมพันธ์ได้

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client