image
การอ่านและเขียนคำที่ใช้สระ ไอ ไม้ม้วน ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการอ่านดู 906 ครั้ง

การอ่านและเขียนคำที่ใช้สระ ใ (ไม้ม้วน) โดยให้นักเรียนร้องเพลงสระใอไม้ม้วน และสามารถเขียนคำที่มีสระ ใ ไม้ม้วนได้client