image
เทคนิคการฝึกออกเสียงสระเดี่ยว ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินดู 799 ครั้ง

การใช้ฝ่ามือของเด็กแตะที่แก้มของผู้ฝึกเพื่อให้รับรู้การขยับรูปปาก และใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งแตะที่คอของผู้ฝึกเพื่อรับรู้ถึงการเปล่งเสียงสระนั้นๆ

เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตอนอื่นๆ


client