image
กลอนกานท์จากบ้านไทย ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาไทยดู 1221 ครั้ง

ครูและนักเรียนอ่านกลอนเป็นกลอนสุภาพ และเป็นทำนองเสนาะ

ภาษาไทย ตอนอื่นๆ


client