image
การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/คณิตศาสตร์ดู 1150 ครั้ง

การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 ครูให้นักเรียนดูแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย ชั้น ป.1-ป.6 แล้วเปรียบเทียบ ชั้นใดที่มีจำนวนนักเรียนหญิง และนักเรียนชายต่างกันมากที่สุด

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client