image
การวัดขนาดของมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 1159 ครั้ง

การวัดขนาดของมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์ ตอนที่ 3 ครูอธิบายวิธีใช้โปรแทรกเตอร์ในการวัดมุมกลับ และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด แล้วครูสรุปการวัดมุมชนิดต่าง ๆ โดยใช้โปรแทรกเตอร์ และประโยชน์ของการใช้มุมกับรูปทรงเรขาคณิตชนิดอื่น

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client