image
อาหารหลัก 5 หมู่และธงโภชนาการ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการคิดดู 766 ครั้ง

นักเรียนเรียนรู้จากการจำแนกอาหารของจริง ตามอาหารหลัก 5หมู่ นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาผ่านเกมการศึกษา

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client