image
อักษรควบกล้ำ ควบแท้, ไม่แท้ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาไทยดู 1291 ครั้ง

ครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์บนกระดาน แล้วให้นักเรียนออกมาแยกว่าคำใดเป็นอักษรควบแท้ ละอักษรควบไม่แท้ ครูอธิบายความแตกต่างของลักษณะตัวอักษรควบกล้ำที่เป็นควบแท้ และอักษรควบไม่แท้ พร้อมยกตัวอย่างคำ แล้วให้นักเรียนอ่านตาม

ภาษาไทย ตอนอื่นๆ


client