image
ความหมายและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 1206 ครั้ง

ครูแนะนำตัวอย่างไม้ดอกไม้ประดับให้นักเรียนดู และให้นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยเอาไม้ดอกไม้ประดับมาร้อยมาลัย

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client