image
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สังคมศึกษาดู 893 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูรูปภัยธรรมชาติต่างๆ แล้วให้นักเรียนบอกสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่น

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client