image
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการสื่อสารดู 766 ครั้ง

กิจกรรม "ใช้เกม" ให้เด็กมีส่วนร่วมให้ได้รับความรู้กับความสนุก สนาน โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางclient