image
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการสื่อสารดู 411 ครั้ง

กิจกรรม "ใช้เกม" ให้เด็กมีส่วนร่วมให้ได้รับความรู้กับความสนุก สนาน โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางclient