image
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะคณิตดู 288 ครั้ง

การสอนเรื่องชนิดของรูปสามเหลี่ยม ให้เด็กเรียนรู้ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมแบบต่างๆ โดยการทำกิจกรรมและเล่นเกม



client